2011.09.22

2011/09/22 14:56 / My Life/Diary
  감상에 빠지지 말 것.
  유행에 휩쓸리지 말 것.
  아무도 믿지 말 것.
  상처주지 말 것.
  쉬지 말 것.

  그대로 머물 것.
  살 것.
  생존.

2011/09/22 14:56 2011/09/22 14:56
TAGS

Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

Trackback RSS : http://www.fallight.com/rss/trackback/2211

Trackback ATOM : http://www.fallight.com/atom/trackback/2211


« Previous : 1 : ... 79 : 80 : 81 : 82 : 83 : 84 : 85 : 86 : 87 : ... 1284 : Next »